Προκήρυξη για την πρόσληψη 40 εργαζομένων 5μηνης θητείας στον δήμο Καβάλας

Προκήρυξη για την πρόσληψη 40 εργαζομένων 5μηνης θητείας στον δήμο Καβάλας

Tην πρόσληψη, µε σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα (40) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Καβάλας, που εδρεύει στην Καβάλα, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), µε τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Κωδικός θέσης: 101
Υπηρεσία: Δήμος Καβάλας 
Έδρα υπηρεσίας: Καβάλα
Διάρκεια σύμβασης: 5 μήνες
Αριθμός ατόμων: 40
Ειδικότητα:  ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας

Υποβολή αιτήσεων απο 21/10/2015 έως και 30/10/2015

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ